Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2014

caliphate

Read Full Post »

Read Full Post »

Học Thế Nào

VeDIAL: Tham luận của Vũ Hà Văn (Đại học Yale) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slide của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 12: Developing Faculty Members.

Nền giáo dục Việt Nam như một cơ thể ốm yếu, sắp chết. Cái đấy ai cũng công nhận. Qua các bài tham luận trước, có một ý rất lớn là ta phải có một liều thuốc rất mạnh để thay đổi vai trò quản lý hoặc những đường lối lớn như vai trò tự quản của trường đại học… Ta cần những thay đổi lớn về các chính sách này và việc thực hành chính sách từ các bộ, từ chính phủ.

Bài của tôi đi theo một hướng hơi khác, là bản thân người ốm đó có thể học một số phép như tập thở trong khi đang ốm, để cho mình hơi…

View original post 1,578 more words

Read Full Post »