Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2019

Blog của Xu

Tiên đề thứ tư của Euclid nói rằng: “mọi góc vuông đều bằng nhau”.

Góc vuông là góc …90 độ.

Nhưng tại sao góc vuông 90 độ? Số 90 loài người lấy ở đâu ra?

View original post 1,909 more words

Read Full Post »